Friday, November 11, 2005

1_4_17 చంపకమాల హర్ష - వసంత

చంపకమాల

అతిరుచిరాగతుం డయిన యాతనికిన్ హృదయప్రమోద మా
తతముగ నవ్వనంబున లతాలలనల్ మృదులానిలాపవ
ర్జితకుసుమాక్షతావళులు సేనలు వెట్టిన యట్టి రైరి సం
పతదళినీనినాదమృదుభాషల దీవన లొప్ప నిచ్చుచున్.

(ఆ వనంలోని లతలనే స్త్రీలు, తుమ్మెదల ఝంకారాలనే మాటలతో ఆశీర్వదిస్తూ, గాలిచేత రాలిన పూలనే అక్షతలని తలంబ్రాలుగా చల్లారు.)

No comments: