Friday, November 18, 2005

1_4_63 వచనము వోలం - వసంత

వచనము

నీ ధర్మ చరితంబునకు మెచ్చితి నీ కోరినవరం బిచ్చెద వేఁడు మనిన శకుంతలయు నా చిత్తం బెప్పుడు ధర్మువునంద తగిలియుండను నా కుద్భవిల్లెడు పుత్త్రుండు దీర్ఘాయురారోగ్యైశ్వర్య బల సమన్వితుండును వంశకర్తయుఁ గాను వలయు ననిన నమ్మహాముని కరుణించి దాని కోరినవరం బిచ్చి యథాకాల విధుల గర్భ సంస్కార రక్షణంబులు సేయించి యున్నంత వర్షత్రయంబు సంపూర్ణం బైన శకుంతలకు భరతుం డుదయించి కణ్వనిర్వర్తితజాత కర్మాది క్రియాకలాపు డయు పెరుఁగుచుఁ గరతలాలంకృత చక్రుండును జక్రవర్తి లక్షణలక్షితుండును సింహసంహననుండును దీర్ఘబాహుండును ననంత జవసత్త్వ సంపన్నుండును నై పరగుచు.

(నీ ధర్మప్రవర్తనకు మెచ్చాను. నువ్వు కోరిన వరం ఇస్తాను అని కణ్వమహర్షి అనగా శకుంతల, "నా మనస్సు ఎప్పుడూ ధర్మంపైనే లగ్నమై ఉండాలి. నా కుమారుడు వంశకర్తగా ప్రసిద్ధికెక్కాలి", అని కోరింది. కణ్వుడు అలాగే అనుగ్రహించగా కొంతకాలానికి భరతుడు చక్రవర్తి లక్షణాలతో జన్మించి ఆశ్రమంలో పెరగసాగాడు.)

No comments: