Thursday, November 10, 2005

1_4_9 కందము హర్ష - వసంత

కందము

అతని రాజ్యంబున ను
ర్వీతలము ప్రజాసమృద్ధి వెలసి రుజాశో
కాతంక క్షయశంకా
పేతం బై ధర్మచరితఁ బెరుఁగుచు నుండెన్.

(అతడి పాలనలో ప్రజలు సుఖంగా ఉండేవారు.)

No comments: