Wednesday, November 16, 2005

1_4_39 వచనము హర్ష - వసంత

వచనము

అయినను నానేర్చు విధంబున నమ్మునివరుచిత్తంబు మెత్తన చిత్తజాయత్తంబగునట్లుగాఁ జేసెద నని వాసవు వీడ్కొని మేనక తనకు మందమలయానిలంబు దోడుగాఁ జనుదెంచి హిమవత్పర్వతప్రదేశంబునం దపంబు సేయుచున్న విశ్వామిత్రు తపోవనంబు సొత్తెంచిన.

(అయినా నాకు వీలైనంత ప్రయత్నం చేస్తాను అని బయలుదేరి హిమాలయాలలో ఉన్న విశ్వామిత్రుడి తపోవనంలో ప్రవేశించింది.)

No comments: