Sunday, November 13, 2005

1_4_20 మానిని హర్ష - వసంత

మానిని

ఏచి తనర్చి తలిర్చిన క్రోవుల నిమ్మగు ఠావుల జొంపములం
బూచిన మంచి యశోకములన్ సురపొన్నలఁ బొన్నల గేదఁగులం
గాచి బెడంగుగఁ బండిన యాసహకారములం గదళీతతులం
జూచుచు వీనుల కింపెసఁగన్ వినుచున్ శుకకోకిల సుస్వరముల్.

(అక్కడి రకరకాల చెట్లని చూస్తూ, పక్షుల పలుకులు వింటూ.)

No comments: