Saturday, August 26, 2006

1_7_129 చంపకమాల నచకి - వసంత

చంపకమాల

గుణముల నొప్పి బ్రాహ్మణులకుం గడుభక్తుఁడ వై సమస్త ధా
రుణి ప్రజ గూర్పఁగా విగతరోషుఁడ వై సుఖ ముండు మింక బ్రా
హ్మణుల కవజ్ఞ సేయక శమంబును చేకొను మింద్రుఁ డైన బ్రా
హ్మణుల కవజ్ఞ సేసి యవమానముఁ బొందుఁ బ్రతాపహీనుఁ డై.

(మంచి గుణాలతో జీవించు. బ్రాహ్మణులను అవమానిస్తే ఇంద్రుడైనా పరాక్రమహీనుడై అవమానం పొందుతాడు.)

No comments: