Thursday, August 17, 2006

1_7_55 వచనము కిరణ్ - వసంత

వచనము

నీతోడ సఖ్యంబుఁ జేసెద మఱి మమ్ముఁ బరమధార్మికులం బరమబ్రహ్మణ్యుల నేమి కారణంబున నుదరిపలికి తనిన గంధర్వుం డి ట్లనియె.

(నీతో స్నేహం చేస్తాను. కానీ మమ్మల్ని ఎందుకు అదిరించి మాట్లాడావు? - అని అడగగా ఆ గంధర్వుడు ఇలా అన్నాడు.)

No comments: