Saturday, August 19, 2006

1_7_69 చంపకమాల పవన్ - వసంత

చంపకమాల

గగనమునందు నెందు నధిక ప్రభ నేను వెలుంగునట్టు లి
జ్జగతిఁ బ్రసిద్ధుఁడై వెలుఁగు సంవరణుండ మదీయ పుత్త్రికిం
దగుపతి వీని కిచ్చెద ముదంబున నీలలితాంగి నంచు మా
నుగ నెడ నిశ్చయించెఁ దపనుండు దదీయతపఃప్రసన్నుఁడై.

(సంవరణుడే తపతికి తగిన భర్త - అని సూర్యుడు నిశ్చయించుకొన్నాడు.)

No comments: