Sunday, August 20, 2006

1_7_91 కందము పవన్ - వసంత

కందము

నుతముగ నస్మత్కుల భూ
పతులకు నాద్యులకుఁ బుణ్యభాగులకుఁ బురో
హితుఁ డయిన వసిష్ఠు మహా
త్మతఁ జెప్పుము వినఁగవలతు మది నేర్పడఁగన్.

(మా వంశంలో మొదటి ప్రభువులకు పురోహితుడైన వసిష్ఠుడి మహిమ గురించి చెప్పండి.)

No comments: