Sunday, August 20, 2006

1_7_97 కందము పవన్ - వసంత

కందము

ఘృత నదులును నోదన ప
ర్వతములు దధి కుల్యములు నవారిత రసపూ
రిత బహువిధోపదంశో
న్నత పుంజంబులును దత్క్షణంబునఁ గురిసెన్.

(నేతి నదులు, అన్నం పర్వతాలు, పెరుగు కాల్వలు, ఊరగాయల రాసులు తక్షణం సిద్ధమయ్యాయి.)

No comments: