Saturday, August 12, 2006

1_6_238 కందము విజయ్ - విక్రమాదిత్య

కందము

ధృతిఁ జదువుచు భిక్షార్థము
ప్రతిగృహమున కరుగుచున్న భవ్యుల మౌన
వ్రతులం దృప్తులఁ జేసిరి
సతతము నందుల గృహస్థ సద్ద్విజులు దయన్.

(చదువుతూ, భిక్ష కోసం ప్రతి ఇంటికీ వెడుతూ, మౌనవ్రతులుగా ఉన్న పాండవులను ఆ అగ్రహారంలోని గృహస్థులు ఆదరించారు.)

No comments: