Sunday, August 13, 2006

1_6_305 ఉత్పలమాల విజయ్ - విక్రమాదిత్య

ఉత్పలమాల

దారుణ జానుదండమున దండధర ప్రతిముండు భీకరా
కారుఁడు వానివీపు విఱుగంబొడిచెం బిశితంబుతో నవ
ద్వారములన్ మహారుధిరధారలు బోరన నొల్కిమాంస పం
కారుణవారిఘోరనదు లై పఱవన్ విపినాంతరంబునన్.

(భీముడు బకుడి వీపు విరిగేలా పొడిచాడు.)

No comments: