Sunday, August 13, 2006

1_6_312 మాలిని విజయ్ - విక్రమాదిత్య

మాలిని

ప్రణమ దఖిల ధాత్రీ పాల కాలోల చూడా
మణిగణకిరణశ్రీమండితాంఘ్రీ నరేంద్రా
గ్రణి నిఖిలమహీరక్షామణీ రాజనారా
యణ విమలమతీ శీతాంశువంశప్రకాశీ.

(రాజరాజనరేంద్రా!)

No comments: