Tuesday, August 15, 2006

1_7_10 వచనము కిరణ్ - వసంత

వచనము

అనిన నుపయాజుం డే నిట్టి ఫలంబు నపేక్షింప నెవ్వరేని ఫలార్థు లగుదు రందుల కేఁగు మనిన ద్రుపదుండు వెండియు వానిన యొక్క సంవత్సరం బారాధించిన నమ్ముని వాని కి ట్లనియె.

(అనగా అతడు - నేను అలాంటి ఫలాన్ని ఆశించను. అలా ఆశించేవాళ్ల దగ్గరకు వెళ్లు - అన్నాడు. ద్రుపదుడు మరొక సంవత్సరం ఆ మునినే సేవించగా అతడు ద్రుపదుడితో ఇలా అన్నాడు.)

No comments: