Wednesday, August 16, 2006

1_7_20 తరలము కిరణ్ -వసంత

తరలము

కుల పవిత్ర సితేతరోత్పల కోమ లామల వర్ణ యు
త్పలసుగంధి లసన్మహోత్పలపత్త్రనేత్ర యరాళకుం
తల విభాసిని దివ్యతేజముఁ దాల్చి యొక్క కుమారి ద
జ్జ్వలనకుండమునందుఁ బుట్టెఁ బ్రసన్నమూర్తి ముదంబుతోన్.

(ఒక కూతురు కూడా పుట్టింది.)

No comments: