Wednesday, August 16, 2006

1_7_31 కందము కిరణ్ - వసంత

కందము

అడుగకయు విప్రవరులకు
నడరఁగ నద్దేశమున గృహస్థులు భక్తిం
గుడువఁగఁ బెట్టుదు రెప్పుడుఁ
గడు హృద్యము లయిన మోదకంబులతోడన్.

(అక్కడి గృహస్థులు బ్రాహ్మణులకు అడగకుండానే కుడుములతో భోజనం పెడుతూ ఉంటారు.)

No comments: