Wednesday, August 16, 2006

1_7_33 చంపకమాల కిరణ్ - వసంత

చంపకమాల

ఉరు సరసీ వనంబులు మహోగ్రనగంబులు నేఱులున్ సుదు
స్తరవిపినంబులుం గడచి ధన్యులు పాండుకుమారకుల్ నిరం
తరగతి నేఁగుచుం గనిరి ధర్మసమేతుఁ బితామహుం దమో
హరు హరిమూర్తి నార్తిహరు నాదిమునీంద్రుఁ బరాశరాత్మజున్.

(ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్లి వ్యాసుడిని దర్శించారు.)

No comments: