Thursday, December 07, 2006

1_8_232 చంపకమాల పవన్ - వసంత

చంపకమాల

జలరుహనాభ రమ్యగిరిసానువనంబుల వేఁటలాడుచున్
జలుపుద మీనిదాఘదివసంబుల నీవును నేను నున్మిష
న్నలిన రజస్సుగంధి యమునాహ్రద తుంగ తరంగ సంగతా
నిలశిశిరస్థలాంతరవినిర్మితనిర్మలహర్మ్యరేఖలన్.

(మనం చల్లనైన ప్రదేశాలలో ఈ వేసవిరోజులు గడుపుదాము.)

No comments: