Saturday, December 09, 2006

1_8_273 తేటగీతి వోలం - వసంత

తేటగీతి

దాని వెల్వడనేరక తద్వనంబు
జీవులెల్లను బావకశిఖలఁ జేసి
దగ్ధు లగుచున్నఁ దక్షకతనయుఁ డశ్వ
సేనుఁ డను భుజంగము మగ్నిశిఖల కపుడు.

(ఆ ఇంటిని దాటలేక ఆ వనంలోని ప్రాణులన్నీ కాలిపోతుండగా, తక్షకుడి కుమారుడైన అశ్వసేనుడు ఆ మంటలకు.)

No comments: