Saturday, December 09, 2006

1_8_281 కందము వోలం - వసంత

కందము

నిశితశరవర్షమున ను
గ్రశిలావర్షమ్ముఁ జిత్రగతి నస్త్రకలా
కుశలుఁడు నరుఁ డశ్రమమునఁ
బ్రశాంతిఁ బొందించె నమరపతి వెరఁగందన్.

(ఇంద్రుడు కూడా ఆశ్చర్యపడేటట్లు అర్జునుడు తన బాణాలతో ఆ రాళ్లవానను అణగిపోయేలా చేశాడు.)

No comments: