Saturday, December 09, 2006

1_8_299 కందము వోలం - వసంత

కందము

ఎంతతపం బొనరించియు
సంతానము లేనివారు సద్గతిఁ బొందం
గాంతురె నీతప మేటికి
సంతానమువడయు మరిగి సన్మునినాథా.

(ఎంత తపస్సు చేసినా సంతానం లేక సద్గతి లభిస్తుందా? నీ తపస్సెందుకు? వెళ్లి సంతానం పొందు.)

No comments: