Saturday, December 09, 2006

1_8_287 చంపకమాల వోలం - వసంత

చంపకమాల

అలఘులు కృష్ణపార్థులు మహాత్ములు యాదవకౌరవాన్వయం
బులు వెలుఁగించుచున్న నృపపూజ్యులు వీరల నీకు నోర్వఁగా
నలవియె వీరు దొల్లియు సురాసురయుద్ధము నాఁడు దైత్యులన్
వెలయఁగ నోర్చియున్న రణవీరులు గావుట ము న్నెఱుంగవే.

(వీరిని ఓడించటం నీకు సాధ్యమా? పూర్వం దేవదానవయుద్ధంలో రాక్షసులను వీరు ఓడించటం నీకు తెలియదా?)

No comments: