Saturday, December 09, 2006

1_8_298 వచనము వోలం - వసంత

వచనము

నాకుఁ బుణ్యలోకంబులు లేకుండ నే నేమి దుష్కృతంబు సేసితి నమ్మునీంద్రునకు దేవత లి ట్లనిరి.

(నేనేమి పాపం చేశాను - అని అడగగా దేవతలు ఇలా అన్నారు.)

No comments: