Saturday, December 09, 2006

1_8_304 కందము వోలం - వసంత

కందము

వీరలఁ దోడ్కొనిపోవఁగ
నేరను బాలకులఁ బెట్టి నిర్దయబుద్ధిన్
వీరలతండ్రిక్రియం జన
నేరను విధికృతము గడవనేరఁగ లావే.

(వీరిని వెంటపెట్టుకు వెళ్లలేను. వీరి తండ్రిలా దయలేకుండా ఇక్కడే విడిచి వెళ్లలేను.)

No comments: