Friday, December 08, 2006

1_8_267 కందము వోలం - వసంత

కందము

అలుగుల పడి ఖాండవమునఁ
గల యాశీవిషమహోరగము లెల్ల విషా
గ్నులు గ్రక్కుచు నత్యుగ్రా
నలబహులజ్వాలలందు నాశము వొందెన్.

(అక్కడి పాములన్నీ జ్వాలలలో పడి నశించిపోయాయి.)

No comments: