Saturday, August 12, 2006

1_6_248 కందము శిరీష - వసంత

కందము

నలసారము సంసార మ
ఖిలదుఃఖావహము భయనికేతన మతిచం
చలము పరాధీనం బిం
దు జీవన మేల నమ్ముదురు తత్త్వవిదుల్.

(సంసారం నిస్సారమైనది. తత్త్వం తెలిసినవాళ్లు సంసారజీవనాన్ని ఎలా నమ్ముతారు?)

No comments: