Saturday, August 12, 2006

1_6_273 మధ్యాక్కర విజయ్ - విక్రమాదిత్య

మధ్యాక్కర

అతిథి యై వచ్చిన బ్రాహ్మణున్ జీవితార్థి నై నాకు
హితముగా రక్కసువాతఁ ద్రోవ నే నె ట్లొడంబడుదు
మతి నవమానింపఁ గా దనిన విప్రుమరణంబు దలఁచు
టతిపాతకము పాతకములలో బ్రహ్మహత్యయ పెద్ద.

(ఇందుకు నేనెలా అంగీకరిస్తాను? బ్రహ్మహత్య మహాపాతకం.)

No comments: