Sunday, December 03, 2006

1_8_111 కందము వోలం - వసంత

కందము

అనవుడుఁ నిద్దఱుఁ దమలోఁ
బొనుపడ కొండొరులతోడ భుజబలు లలుకన్
ఘనవజ్రతనులు దాఁకిరి
తనరఁగ నటఁ గొండ గొండఁ దాఁకినభంగిన్.

(అప్పుడు వారిద్దరూ ఒకరినొకరు ఎదుర్కొన్నారు.)

No comments: