Monday, December 04, 2006

1_8_124 వచనము హర్ష - వసంత

వచనము

కావున వ్రతదానంబు నా కనుగ్రహింప వలయు నని మ్రొక్కి యర్జునుం డగ్రజు వీడ్కొని గురుజనానుమతుం డై యఖిలవేదవేదాంగపారగు లైన బ్రాహ్మణులు ననేకశాస్త్రవిదు లయి వివిధకథాకథనదక్షు లయిన పౌరాణికులును దనకు సహాయులుగా నరిగి సకలతీర్థసేవచేయుచు నయ్యైతీర్థంబులందు.

(అందువల్ల నాకు ద్వాదశమాసికవ్రతదానం అనుగ్రహించండి - అని అనుమతి పొంది తీర్థాలు సేవిస్తూ.)

No comments: