Monday, December 04, 2006

1_8_133 మధ్యాక్కర హర్ష - వసంత

మధ్యాక్కర

ద్వాదశమాసికవ్రతము సలుపుదుఁ దరుణి మాయన్న
యాదేశమునఁ జేసి సర్వతీర్థము లాడుచు బ్రహ్మ
వాదులసంగతి బ్రహ్మచర్యసువ్రతుఁడ నై యుండి
నీదుమనోరథ మెట్లు సలుపంగనేర్తు నే నిపుడు.

(అన్నగారి ఆజ్ఞతో ద్వాదశమాసికవ్రతం చేస్తూ బ్రహ్మచర్యంలో ఉన్న నేను నీ కోరికను ఎలా తీర్చగలను?)

No comments: