Monday, December 04, 2006

1_8_135 కందము హర్ష - వసంత

కందము

వితతయశుఁ డరిగి హిమప
ర్వతపార్శ్వంబున నగస్త్యవటమును నత్యు
న్నతభృగుతుంగముఁ జూచుచు
ధృతి నేఁగి హిరణ్యబిందుతీర్థంబునకున్.

(అర్జునుడు హిమపర్వతం పక్కన ఉన్న అగస్త్యవటక్షేత్రాన్నీ, భృగు తుంగ క్షేత్రాన్నీ చూస్తూ హిరణ్యబిందుతీర్థానికి వెళ్లి.)

No comments: