Monday, December 04, 2006

1_8_140 వచనము హర్ష - వసంత

వచనము

పదమూఁడగు మాసంబున మణిపూరపురంబునకుం జని యం దున్న రాజుఁ జిత్రవాహనుం గని వానిచేతం బూజితుం డయి తత్పుత్త్రిఁ జిత్రాంగద యనుదాని వివాహంబుగా నపేక్షించిన నయ్యర్జునునభిప్రాయం బాప్తులవలన నెఱింగి చిత్రవాహనుం డర్జునున కి ట్లనియె.

(పదమూడవ మాసంలో అర్జునుడు మణిపూరనగరానికి వెళ్లాడు. అక్కడి రాజు చిత్రవాహనుడి కూతురైన చిత్రాంగదను పెళ్లిచేసుకోవాలనుకోగా అతడు అర్జునుడితో ఇలా అన్నాడు.)

No comments: