Monday, December 04, 2006

1_8_145 వచనము హర్ష - వసంత

వచనము

అనిన నర్జునుండు చిత్రవాహను వచనంబున కొడంబడి చిత్రాంగద వివాహం బై.

(అర్జునుడు అందుకు అంగీకరించి ఆమెను వివాహమాడి.)

No comments: