Monday, December 04, 2006

1_8_147 వచనము హర్ష - వసంత

వచనము

ఇట్లుండి యొక్కనాఁడు తపోధనబ్రాహ్మణసమేతుం డై తత్సమీపంబున సముద్రతీరతీర్థంబులు చూచుచుం జని సౌభద్రం బను తీర్థంబుఁ గని యందు స్నానంబు సేయ సమకట్టిన నర్జునుం జూచి యందుల మును లి ట్లనిరి.

(ఇలా ఉన్న అర్జునుడు ఒకనాడు ఆ పురానికి దగ్గరలో సముద్రతీరతీర్థాలను చూస్తూ సౌభద్రతీర్థం దర్శించాడు. అందులో స్నానం చేయబోగా అక్కడ ఉన్న మునులు ఇలా అన్నారు.)

No comments: