Monday, December 04, 2006

1_8_159 చంపకమాల వోలం - వసంత

చంపకమాల

అలుగుదురయ్య విప్రులు మహాపురుషుల్ పరుషాపరాధముల్
దలిఁగెడువారు ధర్మువులు దప్పక సల్పెడువారు సత్యముల్
పలికెడువారు వారల కపాయము డెందములం దలంచు మూ
ర్ఖులకు విధాతృచెయ్వున నగున్ దురితంబులు దుర్యశంబులున్.

(విప్రులు కోపగించుకోవటం ఉచితమేనా?)

No comments: