Wednesday, December 06, 2006

1_8_209 వచనము ప్రకాష్ - వసంత

వచనము

ఇ ట్లింద్రప్రస్థపురంబున కభిముఖుం డై యానర్తకదేశంబులకుం జని యందు ముందఱ ముకుందప్రేషితు లయిన దాశార్హవీరులతో నగణ్యారణ్యంబులు గడచుచుఁ బుణ్యతీర్థంబుల నాడుచు నానాజనపదంబుల విహరించుచు వచ్చి యింద్రప్రస్థపురసమీపంబున.

(అలా అర్జునుడు సుభద్రతో వస్తూ ఇంద్రప్రస్థపురానికి సమీపంలో.)

No comments: