Wednesday, December 06, 2006

1_8_214 కందము పవన్ - వసంత

కందము

చెలియలు మఱఁదియుఁ జని యి
మ్ముల నింద్రప్రస్థనగరమున నభిమతబం
ధులయొద్ద నున్నవా రని
జలశయనుఁడు విని కరంబు సంతుష్టుం డై.

(సుభద్ర, అర్జునుడు ఇంద్రప్రస్థంలో బంధువులతో సుఖంగా ఉన్నారని విని కృష్ణుడు సంతోషించి.)

No comments: