Wednesday, December 06, 2006

1_8_215 సీసము + ఆటవెలది పవన్ - వసంత

సీసము

బలదేవ సాత్యకి ప్రద్యుమ్న వసుదేవు
లాదిగా బెరసిన యాదవాగ్ర
గణ్యులుఁ దాను నగణ్యమహావస్తు
వాహనంబులు గొని వాసుదేవుఁ
డనుజకు నరణమీ నర్థితోఁ జనుదెంచె
హరి రాక యెఱిఁగి ధర్మాత్మజుండు
గరము గారవమునఁ గవలను గృష్ణున
కెదురు పుత్తెంచిన నింద్రలీల

ఆటవెలది

నిందువంశవిభుఁ డుపేంద్రుఁ డింద్రప్రస్థ
పురము సొచ్చె నతివిభూతి మెఱసి
యనుజవరులతోడ నంతఁ బ్రత్యుద్గతుం
డై యుధిష్ఠిరుండు హర్ష మెసఁగ.

(కృష్ణుడు యాదవులతో కలిసి ఇంద్రప్రస్థానికి రాగా ధర్మరాజు తమ్ములతో ఎదురువచ్చి.)

No comments: