Wednesday, December 06, 2006

1_8_217 ఉత్పలమాల పవన్ - వసంత

ఉత్పలమాల

ఆనకదుందుభిప్రభృతియాదవులుం గురుముఖ్యులున్ మృదం
గానకదుందుభుల్ సెలఁగ నత్యనురాగముతో నిరంతర
శ్రీనుతు లొప్ప నుత్సవము సేసిరి సప్తదినంబు లిష్టస
మ్మానములన్ మహీసురసమాజసమీహితపూజనంబులన్.

(యాదవులు, కురువంశప్రముఖులు ఆనందంగా ఏడురోజులు పండుగ చేశారు.)

No comments: