Thursday, December 07, 2006

1_8_223 వచనము పవన్ - వసంత

వచనము

మఱియు బలదేవాభియాదవముఖ్యు లెల్ల సుభద్రార్జునులం బూజించి పాండవులచేతం బ్రతిపూజితు లై ద్వారవతికిం జని రుపేంద్రుం డింద్రనందనుతోడి యిష్టవినోదంబుల నింద్రప్రస్థపురంబున నుండె నంత.

(బలరాముడు, యాదవులు సుభద్రార్జునులను పూజించి ద్వారకకు వెళ్లారు. కృష్ణుడు అర్జునుడితో కలిసి ఇంద్రప్రస్థంలో ఉండగా.)

No comments: