Saturday, December 02, 2006

1_8_53 ఉత్పలమాల కిరణ్ - వసంత

ఉత్పలమాల

తల్లియుఁ బుత్త్రులేవురు నుదాత్తమతుల్ దమయొద్ద వాసినం
దల్లడమంది యందఱును దద్దయు దుఃఖిత చిత్తు లైరి నీ
యల్లురఁ బాండుపుత్త్రులఁ బ్రియంబునఁ జూడఁగఁ గోరుచున్న వా
రెల్ల జనంబులుం గురుకులేశ్వరుఁ డాదిగ బంధువర్గమున్.

(అక్కడ అందరూ పాండవులను చూడగోరుతున్నారు.)

No comments: