Saturday, December 02, 2006

1_8_61 కందము ప్రకాష్ - వసంత

కందము

కురు ముఖ్యులు ధృతరాష్ట్రవి
దుర భీష్ములు గురులు మాకు ద్రుపద ప్రభుఁడున్
గురుఁడు మురాంతకుఁడు జగ
ద్గురుఁ డిందఱ మతమునను నగున్ శుభయుక్తుల్.

(వీరందరి సమ్మతి వల్ల మాకు శుభాలే కలుగుతాయి.)

No comments: