Sunday, December 03, 2006

1_8_91 మానిని వోలం - వసంత

మానిని

తమ్ములుఁ దానును ధర్మతనూజుఁడు తత్క్షణసంభృతసంభ్రముఁ డై
యమ్మునినాథవరేణ్యునకున్ వినయమ్మున మ్రొక్కి సమున్నతపీ
ఠమ్మున నుంచి యథావిధి పూజ లొడంబడఁ జేసి మునీశ్వర నె
య్యమ్మున నీ విట వచ్చుటఁజేసి కృతార్థుల మైతిమి యిందఱమున్.

(ధర్మరాజు అతడిని పూజించి - మీ రాకతో మేము కృతార్థులమయ్యాము - అన్నాడు.)

No comments: