Friday, April 14, 2006

1_5_224 తేటగీతి వసంత - విజయ్

తేటగీతి

అస్త్రవిద్యలు గఱచి నా దైన యిష్ట
మొగిన తీర్పంగ నిం దెవ్వఁ డోపు ననినఁ
బాయ మొగమిడి కౌరవుల్ పలుకకుండి
రేను దీర్చెద నని పూనె నింద్రసుతుఁడు.

(నా దగ్గర అస్త్రవిద్యలు నేర్చుకుని నా కోరిక మీలో ఎవ్వడు తీర్చగలడు - అని అడిగాడు. కౌరవులందరూ పెడమొగం పెట్టి మౌనం వహించగా అర్జునుడు - నేను తీరుస్తాను - అని ముందుకు వచ్చాడు.)

No comments: