Friday, April 14, 2006

1_5_253 కందము చేతన - వసంత

కందము

గురువచనానంతరమున
నరుఁ డప్పుడు శరవిమోక్షణము సేయుఁడుఁ జె
చ్చెరఁ బక్షిశిరము దెగి త
ద్ధరణీరుహశాఖనుండి ధారుణిఁ బడియెన్.

(అర్జునుడు అలాగే చేశాడు.)

No comments: