Wednesday, April 19, 2006

1_6_13 వచనము వసు - వసంత

వచనము

అంత ననంతబలపరాక్రము లగు భీమదుర్యోధను లుద్యద్గదాహస్తు లయి మహామత్సరంబుతో నేక శృంగసముత్తుంగశైలద్వయంబు ననుకరించుచు వశానిమిత్తక్రుద్ధగంధసింధురంబులుం బోలె నొండొరులం దాకి సవ్యాపసవ్యచిత్రమండలమార్గంబుల గదాకౌశలంబు మెఱయునెడ.

(తరువాత భీమదుర్యోధనులు తమ గదాయుద్ధనైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు.)

No comments: