Friday, April 14, 2006

1_5_250 కందము చేతన - వసంత

కందము

జననుత యా మ్రానిని న
న్నును మఱి నీ భ్రాతృవరులనుం జూచితె నీ
వనవుడుఁ జూచితి నన్నిటి
ననఘా వృక్షమున నున్న యవ్విహగముతోన్.

(ఆ మానును, నన్ను, నీ తమ్ముళ్లని చూశావా? - అని అడిగాడు. చూశానని ధర్మరాజు చెప్పాడు.)

No comments: