Friday, April 14, 2006

1_5_261 వనమయూరము చేతన - వసంత

వనమయూరము

రాజకులశేఖర పరంతప వివేక
భ్రాజిత జగద్వలయ భాసుర సముద్య
త్తేజ నిరవద్య యువతీమదన వీరో
గ్రాజి విజయా త్రిభువనాంకుశ నరేంద్రా.

(త్రిభువనాంకుశ అనే బిరుదం కలవాడా!)

No comments: