Friday, April 14, 2006

1_5_258 శార్దూలము చేతన - వసంత

శార్దూలము

దానిన్ నేరక యందఱున్ వివశు లై తా రున్న నన్నీరిలోఁ
గానం గాని శరీరముం గల మహోగ్ర గ్రాహమున్ గోత్ర భి
త్సూనుం డేను శరంబులన్ విపుల తేజుం డేసి శక్తిన్ మహా
సేన ప్రఖ్యుఁడు ద్రోణుజంఘ విడిపించెన్ విక్రమం బొప్పఁగన్.

(అది చేతకాక ఆ రాకుమారులు దిక్కుతెలియకుండా ఉండగా అర్జునుడు బాణాలతో ఆ మొసలిని చంపాడు.)

No comments: