Friday, April 14, 2006

1_5_247 కందము చేతన - వసంత

కందము

అనిలాత్మజు బలమును న
ర్జును కార్ముక కౌశలంబు శూరగుణంబుల్
మనమున సహింపనోపక
వనరుచు ధృతరాష్ట్రసుతులు వందిరి తమలోన్.

(భీముడి బలాన్నీ, అర్జునుడి అస్త్రవిద్యానైపుణ్యాన్నీ సహించలేక కౌరవులు దుఃఖించారు.)

No comments: